×

KOŠARICA

  Skupaj brez DDV0,00 €
  SKUPAJ0,00 €

  Solna kislina 19-20% 1L

  Šifra: TK00626

  Solna kislina se uporablja za raztapljanje vodnega kamna v gospodinjstvu in nevtralizacijo v industriji. Za raztapljanje se uporab.... preberi več

  pH vrednost čistila: 1

  ph-1
  -20.00%
  Prihranek: 0,45 €
  1,80 € 2,24 €

  z vključenim DDV

  Brez DDV: 1,47 €

  IkonaIzdelek je na zalogi

  Opis izdelka

  Solna kislina se uporablja za raztapljanje vodnega kamna v gospodinjstvu in nevtralizacijo v industriji. Za raztapljanje se uporablja razredčena z vodo v razmerju 1:1 – 1:3 odvisno od debeline obloge vodnega kamna.

  OPOZORILA

  POZOR

  H315: Povzroča draženje kože.
  H319: Povzroča hudo draženje oči.
  H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
  P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
  P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
  P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
  P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
  P309 + P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
  P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z zakonodajo o ravnanju z odpadki.  

  Povezani izdelki