ADVENTNA IGRA (https://www.facebook.com/ivec.pro/)

Pravila in pogoji "ADVENTNE IGRE"

(v nadaljevanju: pravila)

 

IVEC d.o.o., 30.11.2018

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je IVEC d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor, matična št.: 5504333000, id. št. za DDV: SI21847169, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, z osnovnim kapitalom 709.398,00 evrov (v nadaljevanju: prireditelj).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 30. 11. 2018 do 24.12.2018. (na facebook strani  https://www.facebook.com/ivec.pro/)

3. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče (v nadaljevanju: sodelujoči).

4. Način sodelovanja v nagradni igri in njen mehanizem

Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje z obiskom Facebook strani, kjer v komentarju pod Facebook objavo o adventni igri napiše komentar,  na vprašanje, zastavljeno v Facebook objavi "adventna igra".

5. Žrebanje nagrajenca

V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki odgovorijo na nagradno vprašanje, najkasneje na dan, 24.12.2018. Nagrajenec bo določen z naključnim žrebom. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu izvajalca nagradne igre, pod nadzorom tričlanske komisije. Uporabnike bomo po zaključenem žrebu o prejemu nagradne obvestili v komentarju pod nagradno objavo. Nagrajenec se mora javiti v privatno sporočilo v roku 2 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen. Komisija bo izžrebala enega nagrajenca. V kolikor se v navedenem roku ne javita organizatorju s svojimi podatki, se nagrade ne podeli.

6. Nagradni sklad Seznam nagrad:

- 1 x SPINGO set za čiščenje

- 3 x darilni bon v vrednosti 10,00€

- Izročanje nagrad.

Nagrajenec prevzame nagrade na sedežu podjetja (Ulica Heroja Šaranoviča 38, 2000 Maribor) ali v poslovalnici v Ljubljani (Kvedrova 5a, 1000 Ljubljana).

8. Splošno o nagradah in nagrajencu

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

9. Druge določbe

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je odgovoren izključno organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani IVEC profesionalna čistilna tehnika.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje družbenega omrežja Facebook,

- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,

-  izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.  

10. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.

Maribor, 30.11.2018